MA-1 ražoto datoru garantijas noteikumi

 • Šie garantijas noteikumi attiecas uz visiem MA-1 ražotajiem datoriem, kasir iegādāti no paša ražotāja vai tirdzniecības partneriem.
 • MA-1 Datori ražotajiem datoriem tiek nodrošināta garantija Latvijas Republikasnormatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Šī garantija nemazina pircēja likumīgāstiesības, kas paredzētas attiecīgos spēkā esošos likumos.
 • MA-1 Datori garantē, ka dators būs darba kārtībā visa garantijas perioda laikā.Gadījumā, ja garantijas perioda laikā tiek konstatēti kādi ar ražošanas procesu vaiizmantoto komponenti saistīti defekti, to remonts tiek izdarīts bez maksas MA-1 Datoriservisā vai citā ražotāja pilnvarotajā servisa centrā.
 • Bezmaksas remontu var saņemt vienīgi uzrādot garantiju apliecinošu dokumentu kopāar oriģinālo pavadzīmi/kases čeku, ko izsniegusi pircējam tirdzniecības organizācija.
 • Garantija ir spēkā, ja uz datora ir ražotāja garantijas uzlīme un garantijaskartē vai pirkuma čekā ir norādītas šādas ziņas:
  • pircēja vārds, uzvārds vai nosaukums;
  • tirdzniecības organizācijas nosaukums un adrese;
  • nopirktā izstrādājuma modeļa nosaukums un sērijas numurs;
  • pirkuma datums.
 • MA-1 Datori saglabā tiesības atteikt garantijas remontu, ja šī informācija navpilnīga, vai arī pēc izstrādājuma pirkšanas datuma to ir svītrojis vai izmainījispircējs. MA-1 Datori saglabā arī tiesības defektīvā izstrādājuma remontēšanas vietāaizvietot to ar citu ekvivalentu un kvalitātes ziņā tādu pašu vai līdzīgu izstrādājumu.
 • MA-1 Datori neuzņemas atbildību par pastāvīgajā atmiņā esošas informācijas saglabāšanuun atjaunošanu. Par jebkuru programmatūras failu un programmu rezerves kopiju izgatavošanuun saglabāšanu pirms remonta un to atjaunošanu pēc remonta ir atbildīgs pircējs.

Garantijas periods

 • Datora garantijas periods ir norādīts garantijas kartē un ir spēkā sākot no datoraiegādes datuma. Pēc garantijas termiņa beigām remonts var tikt veikts par atsevišķu samaksu.

Garantijas servisa procedūra

 • Garantijas remonts tiek izdarīts MA-1 Datori pilnvarotajos servisa centros vai MA-1 Datori galvenajā servisa centrā.
 • Visas izmaksas par izstrādājuma drošu nogādāšanu uz MA-1 Datori vai citu pilnvarotoservisa centru un no tā sedz pircējs.

Ierobežojumi

MA-1 Datori garantija neattiecas uz sekojošo:

 • Detaļu periodiska pārbaude, tehniskā apkope un remonts vai nomaiņa parastānolietojuma dēļ,
 • Tādu modifikāciju izraisīti defekti, kas izdarīti bez MA-1 Datori apstiprinājuma.
 • Jebkuras programmatūras nekorekta darbība,
 • Datora morālu novecošanu un neatbilstību atsevišķiem programmproduktiem.
 • Garantijas remonts nepienākas, ja bojājumus vai defektus izraisījuši šādi apstākļi:
  • Datora ekspluatācija vai darbināšana tādā veidā, kas neatbilst lietošanas pamācībāsun/vai atbilstošajos lietotāja dokumentos dotajām instrukcijām (piem., nepareiza glabāšana,nomešana zemē un pārmērīgs trieciens).
  • Korozija, netīrumi vai šķidruma iekļūšana.
  • Remonti, modifikācijas vai tīrīšanas darbi, kas izdarīti MA-1 Datori nepilnvarotāservisa centrā.
  • Nekvalitatīvu, kā arī tādu rezerves daļu vai izejmateriālu lietošana, kas navsaderīgi ar datoru.
  • Izstrādājuma neadekvāts iepakojums, nogādājot to servisa centrā.
  • Nelaimes gadījumi, katastrofas vai jebkurš cits iemesls ārpus MA-1 Datori kontrolesiespējām, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar zibeni, barošanas vai datu tīklapārspriegumiem, plūdiem, ugunsgrēku, masu nekārtībām un nepienācīgu vēdināšanu.