Garantijas noteikumi

Pirms pirkuma

 • Pirms iegādāties preci, pircējam ir jāpārliecinās vai izvēlētāprece atbilst viņa vajadzībām. Preces, kuru izvēli ir veicis pats pircējs, bet kuras neatbilst viņa vajadzībām, MA-1 Datori nemaina un naudu neatgriež.
 • Pārbaudot vai prece atbilst pircēja vajadzībām, jāprecizē vai precesraksturlielumi atbilst pircēja vajadzībām, vai ražotājs paredzējis preceslietošanu pircēja plānotajos apstākļos, vai preces garantijas termiņš unapkalpošanas servisa līmenis atbilst pircēja vēlmēm.
 • Ja visa vajadzīgā informācija nav pieejama pie preces apraksta,pircējam jākonsultējas pie MA-1 Datori tirdzniecības personāla.

Veicot pirkumu

 • Veicot pirkumu pircējam ir jāpārliecinās vai viņam tiek izsniegtipirkumu apliecinoši dokumenti — kases čeks vai pavadzīme, kā arī tiekaizpildīta ražotāja servisa grāmatiņa vai lapa (ja ražotājs tādu paredzējis).
 • Veicot pirkumu pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijas parnepieciešamo preces tehnisko apkopi un ekspluatācijas noteikumiem.

Preces lietošanas laikā

 • Lietojot iekārtu pircējam jāievēro preces lietošanas noteikumi, kāditie ir aprakstīti konkrētās iekārtas pavaddokumentos vai kādi tie ir šādatipa iekārtām.
 • Prece nedrīkst tikt lietota apstākļos, kādus tos nav paredzējis ražotājs(piemēram, iekārta, kas paredzēta lietošanai telpās, nedrīkst tikt lietotaārpus telpām).
 • Ja ražotājs ir norādījis intervālus, kādos iekārtai jāveic regulārāsapkopes, garantijas saistības būs spēkā tikai gadījumos, ja šādas apkopesbūs veiktas un par to veikšanu pircējs varēs uzrādīt atbilstošu servisaorganizācijas izsniegtu dokumentu.

Vispārējie noteikumi

 • Garantijas apkalpi MA-1 Datori veic normatīvajos aktos paredzētajākartībā un termiņos.
 • Garantijas termiņa laikā pircējam ir tiesības saņemt bezmaksas konsultācijaspar nepieciešamo preces tehnisko apkopi un ekspluatācijas noteikumiem.
 • MA-1 Datori garantē preces vai tās komplektējošo daļu bezmaksas remontunoteiktā garantijas termiņa laikā vai preces apmaiņu, ja remonts nav iespējams.
 • Garantijas remontam preci par nodot MA-1 Datori servisā vai preces ražotājaautorizētajā servisā uzrādot pirkuma un atbilstoši noformētus garantijas dokumentus.
 • Remontējamo preci uz servisu un no servisa pircējs nogādā pats (ja pirkumadokumentos nav norādīts citādi). MA-1 Datori serviss var veikt preces transportēšanuvai servisu klienta telpās par transportu piestādot atsevišķu rēķinu atbilstošispēkā esošajam servisa darbu cenrādim.
 • Pirms preces vešanas uz servisu vēlams pārliecināties par servisa darbalaikiem un iespējamajiem remonta veikšanas laikiem.
 • Remonta darbu termiņi tiek saskaņoti preci nododot remontā, taču tienedrīkst pārsniegt normatīvajos aktos noteiktos.
 • Tiesības uz bezmaksas remontu pircējs zaudē ja:
  • ir beidzies dokumentos (vai normatīvajos aktos) norādītais garantijas termiņš;
  • uz preces ir bojātas garantijas uzlīmes vai plombas;
  • garantijas talonā norādītais preces nosaukums vai sērijas numurs nesakrīt arpreces sērijas numuru;
  • garantijas pretenzijas iesniedzējs nevar uzrādīt pirkuma un/vai atbilstošiaizpildītus garantijas dokumentus;
  • bojājumu ir izraisījusi nepareiza iekārtas ekspluatācija un pārbūvēšana(garantija zaudē spēku tikai attiecībā uz tām iekārtas daļām, kuras ir ietekmējušiaugšminētie cēloņi);
  • bojājumus vai funkcionālus traucējumus radījusi neatbilstošu vai nekvalitatīvuekspluatācijas materiālu lietošana;
  • pircējs mēģinājis remontēt iekārtu paša spēkiem;
  • precei ir mehāniski bojājumi;
  • precē ir redzamas šķidruma iekļūšanas pēdas vai precē ir iekļuvis kāds svešķermenis;
  • preces bojājumi ir radušies dabas stihijas, ugunsgrēka vai sadzīves faktorurezultātā;
  • preces bojājumi ir radušies nepareiza barošanas sprieguma izmantošanas rezultātā,kā arī, ja trešās puses vai neatkarīgu iemeslu dēļ radies pārspriegums barošanas vaikomunikāciju tīklā.
  • defekti radušies no ražotāja un pārdevēja neatkarīgu iemeslu dēļ;
  • iekārtai nav savlaicīgi veiktas visas regulārās tehniskās apkopes (ja tādasparedzētas ekspluatācijas noteikumos).
 • Ja remonta laikā tiek konstatēti preces bojājumi, kas neattiecas uz garantijasremontu, MA-1 Datori serviss ir tiesīgs prasīt no pircēja samaksu par veiktajiemdarbiem un nepieciešamajām rezerves daļām iepriekš ar pircēju saskaņojot remontaizmaksas.
 • Ja tiek konstatēts, ka pircējs garantijas remontu pieteicis sniedzot servisammaldinošu informāciju, MA-1 Datori servisam ir tiesības piestādīt pircējam rēķinupar veiktajiem darbiem iepriekš to nesaskaņojot.
 • Preces maiņa garantijas ietvaros neietver maināmās preces sākotnējā garantijaslaika pagarināšanu.
 • Garantijas saistības neattiecas uz tehnikas morālo novecošanu.
 • Ja datortehnikas funkcionēšanas kļūmju cēlonis ir nepareiza vai nelicencētasprogrammatūras lietošana, MA-1 Datori ir tiesīgi par veiktajiem remontdarbiempiestādīt atsevišķu rēķinu nesaskaņojot to ar pircēju.
 • MA-1 Datori servisam ir tiesības neatdot pircējam remontā nodoto preci, jaklients tam paredzētājā kārtībā nav izpildījis savas maksājumu saistības pret MA-1 Datori.
 • MA-1 Datori ražoto datoru garantijas noteikumi.